Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK”
OKRES REALIZACJI: 20.05.2019 – 31.12.2021

Celem głównym zadania publicznego jest kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego (Płock, powiat płocki, sierpecki i gostyniński).

Cele szczegółowe zadania publicznego są:

  • zainicjowanie uruchomienia 9 nowych PES,
  • podniesienie wiedzy i umiejętności min. 455 przedstawicieli PES,
  • objęcie kompleksowym wsparciem min. 15 istniejących PES,
  • podniesienie świadomości w obszarze ekonomii społecznej mieszkańców subregionu płockiego,
  • wzmocnienie potencjału kadry OWES.

DZIAŁANIA:

W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej wspierane będą następujące obszary wsparcia:

  • działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych; 
  • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES lub PS, obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo ogólne, z zakresu finansów i księgowości, prawa, wizyty studyjne, spotkania networkingowe,
  • tworzenie i prowadzenie stron internetowych,
  • umożliwienie nieodpłatnego korzystania z zaplecza lokalowego.

ODBIORCY:

Odbiorcami zadania publicznego będą PES i ich członkowie, pracownicy, wolontariusze w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne zamierzające uruchomić podmioty ekonomii społecznej.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl