UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
12 maja 2020 r. Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19).

Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.

Pożyczki udzielane są na terenie całej Polski

Dla kogo?

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

 1. przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.);
 2. podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS);
  • Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 3. organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub spółki non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 4. spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);

Na co?

 1. W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
 2. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • koszty administracyjne,
  • koszty zakupu drobnego wyposażenia.
 3. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
 4. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Warunki jakie musi spełnić pożyczkobiorca

 1. Z pożyczki mogą skorzystać PES spełniające łącznie poniżej określone warunki:

  • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest otworzyć wyodrębniono konto do obsługi pożyczki.
 3. Faktury lub inne dokumenty księgowe muszą zostać opisane zgodnie z umową – wskazanie źródła finansowania.

Kwota pożyczki

Do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł.

Więcej informacji i dokumenty dostępne w linku: https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Źródło: Fundusz TISE

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl