UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
11 maja 2020 r. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły i rozpoczyna się od dnia 12 maja 2020 roku, godziny 12:00

W ramach Programu przewidziano dwa priorytety.

Pierwszy z nich obejmuje wsparcie dla organizacji podejmujących działania w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych. – TO RACZEJ NIE DLA NAS

PRIORYTET 1 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE – Kwota dotacji do 50 000,00 zł

1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

Przykładowe inicjatywy możliwe do zrealizowania w ramach Priorytetu 1:

 • Projekty dotyczące zaopatrywania społeczności lokalnej w materiały związane z zapobieganiem zarażeniom (np. szycie i dystrybucja masek, przygotowanie materiałów informacyjnych);
 • Projekty dotyczące organizacji wolontariatu w społeczności lokalnej (np. na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, osób pozostających na kwarantannie, organizacja i wspieranie pomocy sąsiedzkiej);
 • Zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne dla dzieci, młodzieży (szkolenia internetowe, zajęcia pozaszkolne w formie zdalnej);
 • Organizacja działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem Internetu (życie publiczne, działalność religijna, wspieranie edukacji online, wspieranie inicjatyw kulturalnych);
 • Wsparcie podmiotów administracji publicznej w realizacji zadań.

Powyższy katalog przykładowych działań nie wyczerpuje możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Drugi z nich dotyczy bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji pozarządowych i przewiduje możliwość objęcia wsparciem tych organizacji, których funkcjonowanie jest zagrożone na skutek COVID-19, a które planują działania celem podtrzymania funkcjonowania organizacji lub działania w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub w części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19.

PRIORYTET 2 BEZPIECZEŃSTWO NGO – Kwota dotacji do 40 000,00 zł (w tym maksymalnie 10.000 zł na każde poddziałanie):

1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

3. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej; 4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19;

Przykładowe inicjatywy możliwe do zrealizowania w ramach Priorytetu 2:

1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać od musiały zostać odwołane na skutek COVID musiały zostać odwołane na skutek COVID:

 • organizacja musiała odwołać szkolenia stacjonarne, ale chce za to przeprowadzić webinaria + opracować podręcznik – działania, których wcześniej nie zakładała;
 • przygotowanie wirtualnej wycieczki; - przygotowanie wirtualnego szkolenia;
 • zorganizowanie koncertu w zamkniętym studio Działania muszą być w tym samym obszarze merytorycznym!

2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

 • przeszkolenie osoby do prowadzenia księgowości (np. e-kurs księgowości);
 • wynagrodzenia dla osób obecnie zatrudnionych w organizacji – w program nie wpisuje się finansowanie nowych etatów;
 • koszty związane ze zleceniem wykonania zadań na zewnątrz – w związku z brakiem kadry/wolontariuszy;

3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa wyżej;

 • zakup laptopów, telefonów, drukarek do pracy w domu;
 • zakup programów do webinariów.

4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19;

 • Wynajem lokalu, czynsz, media itd.

We wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie co stało się ze środkami uzasadnienie co stało się ze środkami zaplanowanymi na ten cel!

W przypadku wnioskowania o wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników organizacji, we wniosku musi znaleźć się informacja o wykorzystaniu wsparcia w tym zakresie poprzez Powiatowe Urzędy Pracy, Starostwa Powiatowe. Powinna ona zawierać informacje na temat aplikowania przez organizację o wsparcie, wyniku aplikacji, wysokości uzyskanego wsparcia.

Pomoc finansowa jest udzielana na pokrycie tych wydatków lub tej części wydatków, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł.

Na co?

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać wsparcie na pokrycie wydatków służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb wynikłych na skutek epidemii COVID-19. W szczególności wsparcie może zostać udzielone na:

1) przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

2) przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub w części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

3) przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

4) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1–3;

5) wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Okres realizacji

Programu Program jest realizowany w okresie trwania stanu epidemii, o którym mowa w Rozp. MZ, innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów UoSp, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach Programu uprawniony podmiot może otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Więcej informacji i dokumenty dostępne w linku: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Źródło: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl